Je v?decky dokázáno že Natálie nemá mozek

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

Sunday 25 September 2059 44843 Shares

Mozek (latinsky: cerebrum, ?ecky: encephalon) je orgán, který slouží jako organiza?ní a ?ídící centrum nervové soustavy obratlovc?.[1] V omezeném m??ítku se termín „mozek“ používá i pro ostatní strunatce (bezlebe?ní, plášt?nci),[2] hlavonožce[1] nebo dokonce n?které další bezobratlé.[3][4] Obvykle se však u bezobratlých vyskytuje pouze jistý mozkový ganglion (zauzlina). Mozek obratlovc? vzniká z p?ední ?ásti neurální ploténky a b?hem zárode?ného vývoje se postupn? objevují r?zné oddíly, které ?asto plní pom?rn? odlišné funkce, ale spolupracují a tvo?í dohromady hlavní orgán centrální nervové soustavy. K hlavním ?ástem mozku pat?í prodloužená mícha, moze?ek, st?ední mozek, mezimozek a tzv. koncový mozek.

Mozek je z bun??ného hlediska složen p?edevším z nervových a gliových bun?k. Místa s nahromad?nými t?ly neuron? p?edstavují tzv. šedou hmotu, místa bohatá na nervová vlákna jsou známa pod názvem bílá hmota. Zatímco nervové bu?ky jsou schopné aktivní nervové ?innosti spojené se vznikem a p?enosem nervových impuls?, nepostradatelné jsou i gliové bu?ky, které vyživují, chrání a jinak podporují nervovou tká?.

Všechny mozky obratlovc? jsou vzájemn? homologické a vyvinuly se z mozku p?edka obratlovc?. P?esto vykazují zna?né odlišnosti – každý obratlovec má na sv?j nervový systém jiné požadavky v souvislosti se svým zp?sobem života. Nap?íklad u savc? se bou?liv? rozvíjí koncový mozek (ob? jeho hemisféry p?ekrývají skoro všechny ostatní ?ásti mozku a navíc je zvrásn?n), ale rozsáhlý je také moze?ek.

A ten Natálie nemá...

This is a satirical website. Don't take it Seriously. It's a joke.

loading Biewty

Most Popular

 1. 1

  bigfoot sighting at jackson lake campground near oak hill ohio Several eye witness reported seeing a large hairy animal of some kind near the Jackson lake campground. Local authorities are asking people to be cautious if you are planning on fishing near this area. One of the witnesses where able to snap a picture with their cell phone before the creature ran away near the Tommy Been rd area.

 2. 2

  new york city woman loses her temper, causes black hole to swallow her entire town Anna, 26, of New York City, DC was in the middle of an argument with a colleague when her temper got so out of control, it formed a small black hole, which demolished the vast majority of her neighborhood. "I just couldn't take it anymore, and unleashed my forces at the person who was irritating me. I had no idea the energy of my rage could cause such destruction," says Anna. Despite the ruination her anger has caused, Anna says she has no regrets. "I actually wish I knew I had this ability sooner!" Anna laughs. "There are a lot of people and things I could have eradicated from my life in this way."

 3. 3

  whale spotted in illinois river A humpback whale was spotted near Morris IL in the Illinois River today. The sighting comes just days after 2 Great White Sharks were seen frolicking in the same area. While not impossible, it does seem unlikely. It is thought that the whale may have followed the sharks as they sometimes do in the wild. The whale would of had to travel over 1250 miles to get to this location. The Marine Biologist Association will be in town for a full investigation. Until we have answers, we are asking folks to keep their pontoons and fishing boats docked.

 4. 4

  two great white sharks found swimming in mississippi river near saint louis, missouri. While it is not entirely impossible, it is incredibly uncommon for salt water dwelling creatures to stay for lengthy periods of time in fresh water. However, two Great White Sharks have managed to survive the trip and make their way up the Mississippi River somehow. Believed to have started as a mating couple, the two are assumed to have swam the 920 mile journey from the mouth of the Mississippi River that is connected to the Gulf Of Mexico. Officials in Saint Louis have contacted the Missouri Conservation Department and will likely have a team in the river soon to capture the two lost sharks.